Klauzula informacyjna Administratora Danych osobowych  PH CERAMIK Mikołaj Zadwórny Szczecin według RODO.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:
Otrzymaliście Państwo tego maila, ponieważ Państwa adres mailowy znajduje się w naszych skrzynkach poczty elektronicznej lub nasza firma przetwarza Pani/Pana dane osobowe w inny sposób.
W związku z tym P.H.CERAMIK MIKOŁAJ ZADWÓRNY   z siedzibą w Szczecinie przygotowała dla Państwa niezbędne informacje, z których wynika, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jaki sposób dane te są przetwarzane oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

 I.    Administracja gromadzonych danych osobowych

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.CERAMIK MIKOŁAJ ZADWÓRNY nip 851-010-10-69 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piskorskiego 11 , 70-809 Szczecin; kontakt z administratorem danych możliwy jest poprzez:

a.    kontakt osobisty lub korespondencyjny pod adresem 70-809 Szczecin ul. Świerczewska 50
b.    kontakt emailowy: pod adresem marketing@ceramik.com.pl

2.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy z P.H.CERAMIK Mikołaj Zadwórny z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;

3.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.    osoby upoważnione przez nas – nasi pracownicy i współpracownicy, dla których  posiadanie tych danych jest niezbędne do wykonywania swoich obowiązków,
b.  podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c.  innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawnych mogą żądać przekazania danych.

4.   Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy i realizacji zamówienia, w czasie, przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas Pani/Pana współpracy z P.H.CERAMIK Mikołaj Zadwórny z siedzibą w Szczecinie oraz przez czas wymagany z tytułu powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;

7.  Zapomnienie Pana/Pani danych osobowych następuje po przesłaniu do Administratora danych pisemnego żądania o wykreślenie i zapomnienie danych osobowych i danych wrażliwych o ile okres przechowywania danych nie jest konieczny z uwagi na obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe

8.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

II.  Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne nie mniej jednak w celach zawarcia umów handlowych jest niezbędne do realizacji transakcji wzajemnych ; ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji Pani/Pana praw i obowiązków wynikających ze współpracy z P.H.CERAMIK Szczecin

1.     Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:

i.      osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
ii.     jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
iii.    jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
iv.    jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
v.     jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2.     Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:

i.      zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów i usług;
ii.     zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
iii.    dostawy produktów i obsługi reklamacji;
iv.    obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji w sklepie internetowym lub rezerwacji;
v.     logowania do konta, będącego podstroną firmy w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień i rezerwacji;
vi.    obsługi procesu zapytań kierowanych przez użytkowników, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu formularza;
vii.   marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług  w przypadku wyrażenia na nią zgody przez użytkownika.

3.    Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:

i.     imię;
ii.    nazwisko;
iii.   adres do dostawy lub wykonania usługi  (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
iv.   adres na fakturze (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
v.    adres e-mail;
vi.   numer telefonu;
vii.  nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami;
viii. numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami.

Jednocześnie, realizując ustawowy obowiązek, informujemy, że administrator – P.H.CERAMIK   z siedzibą w Szczecinie–  przetwarza Państwa dane osobowe dla celów wynikających ze specyfiki firmy, w tym w celach informacyjnych i handlowych i marketingowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymywania powyższych informacji.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przez  P.H.CERAMIK Szczecin . prosimy o stosowną wiadomość drogą korespondencyjną lub e-mailową.